Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Mentalno zdravlje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Mikrobiologija i zdravlje
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
  God. VII Br. 16 / 2020.
 
 
 

 

 

 


Upitnik za praćenje pokazatelja kvalitete u domovima za starije osobe

Upitnik za praćenje pokazatelja kvalitete u domovima za starije* (Izvor: Centar za promicanje EU standarda u zdravstvu - EUSUZ i Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar") koristi se u svrhe donošenja odluka za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete pruženih usluga (1,2 ). Upitnik* se sastoji od pitanja koji su osnova za izradbu indikatora kvalitete. Indikatori kvalitete su ciljano odabrani alat za pružanje objektivne informacije u procjeni kvalitete, ali ne predstavljaju direktne i definitivne mjere (1,2). Indikatori su povezani uzročno posljedičnim vezama između: strukture, procesa i ishoda skrbi prema Donabedianovom modelu, poštujući definirane kriterije i standarde u sveobuhvatnoj procjeni kvalitete odabranih domena (1,3).

Slijedom toga "Upitnik za praćenje pokazatelja kvalitete u domovima za starije" obuhvaća pitanja koje se odnose primjerice na:

  • strukturu zaposlenih stručnjaka u zaštiti zdravlja starijih u domovima za starije - medicinska sestra opće zdravstvene njege, prvostupnica (bacc. med.techn), dipl. medicinska sestra (dipl. med. techn), mag. sestrinstva (mag. med. techn.), njegovatelj/ice, fizioterapeuti, radni terapeuti,
  • dolazak gerontostomatološkog mobilnog tima po iskazanoj zdravstvenoj potrebi korisnika stacionara Doma za starije, korištenje usluga konzilijarnih liječnika specijalista za korisnike doma,
  • korištenje standardiziranih upitnika za procjenu rizika pada korisnika, upitnika za procjenu rizika nastanka dekubitusa u Domu za starije,
  • provođenja kategorizacijskog postupnika prema programu Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom u domu za starije, provođenja postupnika zdravstvenih mjera tima doktora specijaliste opće/obiteljske medicine u domu za starije,
  • fizičko i psihičko zdravlje korisnika – stanje uhranjenosti, funkcionalni status, broj korisnika s utvrđenom dijagnozom Hypertensio arterialis, ukupan broj korisnika s dijagnozom Diabetes mell., broj korisnika s dijagnozom Alzheimerove bolesti i drugih demencija,
  • farmakoterapiju - broj korisnika koji primaju devet i više lijekova, broj korisnika s potpunom listom lijekova i potpisom odgovornog doktora medicine,
  • ukupan broj korisnika procijepljenih protiv gripe unazad 12 mjeseci, broj korisnika kod kojih se pojavio dekubitus unazad 90 dana, broj fraktura (kao posljedica pada) kod korisnika unazad 6 mjeseci, broj korisnika koji su zadovoljni cjelokupnom skrbi u domovima za starije u odnosu na ukupan broj korisnika i drugo (1).

Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar":

  • jednom godišnje upućuje "Upitnik za praćenje pokazatelja kvalitete u domovima za starije" putem elektronske pošte u domove za starije te od  ovlaštenih osoba u institucijama dobiva potrebne odgovore za  gerontološko-javnozdravstvenu analizu koja može poboljšati kvalitetu skrbi,
  • pomoću odabranih upitnika analizira samoprocjenu kvalitete života korisnika (4) te sudjeluje u razvoju kulture sigurnosti korisnika u domovima za starije osobe.

Nada Tomasović Mrčela, dr. med. [1]
Prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. [1]
Tanja Ćorić, dr. med., spec. epidemiologije [1]
Ante Nakić, ing. informatike [1]
Prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, dr. med. [2]

[1] Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba
Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
[2] Gradska skupština Grada Zagreba


Literatura:
1. Stavljenić-Rukavina A, Mittermayer R, Tomek Roksandić S, Mustajbegović J. Kvaliteta dugotrajne skrbi starijih osoba – Priručnik. Zagreb: Centar za promicanje EU standarda u zdravstvu, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Centar za zdravstvenu gerontologiju - Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba; 2012.

 2. Tomek-Roksandić S, Benjak T, Tomasović Mrčela N, Maltarić M, Trošelj M, Kolarić B i sur. Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu (2014. - 2016. g. / popisna 2011. g.) Zagreb: Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba -Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za javno zdravstvo, Zagreb; 2016

3. Donabedian A. The Quality of Care. How Can it Be Assessed? Journal of the American Medical Association. 1988; 260(12), 1743–8.

4. Kolarić B, Tomasović Mrčela N, Mach Z, Šentija Knežević M, Orban M, Galić R. Istraživanje kvalitete življenja, kognitivne i funkcionalne sposobnosti korisnika u trima zagrebačkim domovima za starije. U: Filipović V, ur. Zbornik sveučilišta Libertas, Od razvoja modela obrazovanja do molekularne medicine –suvremene teme - povodom 50 godina profesionalnog, znanstvenog i društvenog rada prof. dr. sc. Ane Stavljenić Rukavina; 2019., listopad 25.; Zagreb, Hrvatska; Zagreb, Libertas međunarodno sveučilište; 2019;4(4):11-21.

© 2020 Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr
NZZJZ A. Štampar