Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
 
  Vezani sadržaji:Oralno zdravlje |Namjerni pobačaj - abortus u ..  

Brojke govore

Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2011. godinu

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske


Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2011. godinu donio je Hrvatski sabor 26. listopada 2012. godine. Ured za suzbijanje zlouporabe droga izrađuje Izvješće sukladno smjernicama Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za izradu standardiziranih nacionalnih izvješća o stanju problematike droga. Izvješće sveobuhvatno i detaljno prikazuje stanje zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj i to epidemiološke podatke o osobama liječenim zbog zlouporabe droga, podatke o kriminalitetu vezanom za zlouporabu droga te pregled aktivnosti koje su na području suzbijanja zlouporabe droga, prevencije i liječenja ovisnosti i međunarodne suradnje provela mjerodavna ministarstva/tijela, županije, udruge i terapijske zajednice tijekom 2011.

U Registru liječenih zbog uzimanja i/ili ovisnosti o psihoaktivnim drogama pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo do kraja 2011. godine zabilježeno je 31.514 osoba. U Hrvatskoj je djelovanje sustava za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnika imalo značajan utjecaj na današnje stanje te iako je droga u društvu sve dostupnija i jeftinija, nije došlo do značajnijeg porasta broja ovisnika.

Stanje zlouporabe droga u odnosu na prethodnu godinu nije se značajnije promijenilo. Broj liječenih osoba u sustavu zdravstva relativno je stabilan. Ukupan broj liječenih ovisnika te broj novih korisnika i u 2011. nastavlja padati. Tijekom 2011. godine na liječenju je ukupno bilo 7.665 osoba, od kojih je 1.151 osoba bile prvi put na liječenju (udio 15%), što predstavlja najmanji udio novoliječenih osoba u proteklih 12 godina.

Osobe liječene zbog zlouporabe droga najčešće su u dobi od 30-34 godine, a među liječenima i dalje dominira opijatska ovisnost - od ukupnog broja liječenih 6.198 (80,8%) je bilo liječeno zbog ovisnosti o opijatima, iako se u 2011. bilježi do sada najmanji udio novopridošlih korisnika opijata od svih koji su u određenoj godini uzimali opijate.

Međutim, 2011. godine došlo je do porasta broja liječenih zbog neopijatske ovisnosti te je prvi put zbog neopijatskog tipa ovisnosti liječeno 7,5% više osoba nego u 2010. godini. Zbog ovisnosti o nekom drugom psihoaktivnom sredstvu 1.467 (19,1%) osoba bilo je na liječenju, a najčešće se radilo o kanabisu (udio u neopijatima 65%). Udio prvi put liječenih zbog neopijatnog tipa ovisnosti se povećao te iznosi 70% (2010.:54,5; 2009.:53,7).

U sustav godišnje ulazi više neopijatskih, nego opijatskih ovisnika, ali budući da opijatska ovisnost traži dugotrajni tretman i skrb, oni se zadržavaju više godina te se godišnje ukupno liječi više ovisnika o opijatima.

Raspodjela liječenih osoba prema spolu nije se značajnije promijenila u 2011. godini u odnosu na prethodne godine, većinu čine muškarci (82,3% ili 6.307 osoba). Omjer liječenih muškaraca i žena iznosi 4,6:1.

U 2011. godini ukupan broj umrlih je porastao, ali je broj smrti predoziranjem u padu. Od sveukupno 55 osoba koje su umrle od predoziranja, kod 41 osobe došlo je do intoksikacije metadonom.

Slično kao i prethodnih godina, najviša stopa liječenih je u Istarskoj županiji, Zadarskoj, Gradu Zagrebu, Šibensko-kninskoj i Primorsko-goranskoj županiji, a za cijelu Hrvatsku stopa je nešto viša nego godinu ranije.

 

Broj ovisnika u tretmanu u terapijskim zajednicama kontinuirano se smanjuje.

Prema podatcima Ministarstva unutarnjih poslova, tijekom 2011. godine evidentirano je ukupno 7.767 kaznenih djela (0,2 % manje nego u 2010.: 7.784) vezanih uz zlouporabu i krijumčarenje droga, koja čine 10.3% sveukupnog kriminaliteta na području Republike Hrvatske.

Zbog zlouporabe opojnih droga kazneno je prijavljeno 5.715 osoba, što je 5,4% više nego u prethodnom izvještajnom razdoblju (2010.: 5.423). Sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga broj prekršajnih prijava je u padu za 5,1% u odnosu na prethodnu godinu, tijekom 2011. podneseno je ukupno 2.195 (2010: 2.313), protiv ukupno 2.295 osoba (2010.: 2.364).

Tijekom 2011. godine sveukupno su izvršene 6.342 zapljene svih vrsta droga što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na prethodnu godinu. Primjećuje se povećanje u količinama zaplijenjene droge tipa amfetamina, ecstasya, LSD i stabljika kanabisa, dok su zapljenjene količine ostalih vrsta droge ispod razine prošlogodišnjih. Navedeno potencijalno ukazuje na revitalizaciju tržišta stimulansa i halucinogena te na pojačan uzgoj domaćeg kanabisa, u usporedbi s razdobljem prije 2009. godine.

Prema podacima Državnog odvjetništva RH kretanje broja prijavljenih osoba za kaznena djela iz čl. 173. Kaznenog zakona, u 2011. bilježi porast broja prijavljenih - u 2011. godini za sve modalitete kaznenog djela zlouporabe (opojnih) droga po svim dobnim skupinama prijavljeno je ukupno 6.088 osoba (4.821 odrasla osoba, 919 mlađih punoljetnih osoba i 348 maloljetnih osoba), što je 6.5% više, nego u prethodnoj godini. (5.718).

Kao i tijekom 2010. i u 2011. broj osuđenih je manji, naime osuđeno je 2.476 punoljetnih osoba (0,3% manje nego 2010.: 2.483), dok je u 2011. također i znatno manji broj optuženih osoba - 57,8 % manje u odnosu na 2010. (2010.: 2.483; 2011.: 953). Kod maloljetnika se kao i prethodne godine uočava porast maloljetničkog kriminaliteta vezanog uz zlouporabu (opojnih) droga te je 2011. prijavljeno 348 osoba (15,6% više; 2010.: 301).

Posjedovanje opojnih droga - 76.7%; broj prijava za preprodaju kao kvalificirani oblik predmetnog kaznenog djela nešto je manji, nego u prethodnoj godini, dok je za organiziranu preprodaju bilo prijavljeno približno isto osoba.

Za sve modalitete kaznenog djela zlouporabe opojnih droga, odbačeno je 60,1% prijava, uglavnom vezanih uz posjedovanje droga.

Uočava se porast maloljetničkog kriminaliteta vezanog uz zlouporabu droga te je ukupno za počinjena KD-a i čl. 173. prijavljeno 348 maloljetnika, odnosno 15,6% više u odnosu na 2010. (301). Udio prijavljenih za najblaži oblik (posjedovanje droge za vlastitu uporabu, stavak 1.) povećao se u odnosu na 2010. (73,1%) te iznosi visokih 77,3% odnosno 269 osoba. Udio odbačaja za stavak 1. čl.173. iznosi 89,3%.

U zatvorskom sustavu su boravila ukupno 3.033 zatvorenika ovisnika svih kaznenopravnih statusa, što čini 16.8% ukupne zatvorske populacije. Na izdržavanje kazne zatvora zaprimljena su 1.034 nova zatvorenika ovisnika. Od toga je 41.4% uz kaznu zatvora imalo izrečenu i sigurnosnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti. Udio kriminalnih recidivista u ukupnom broju novoprimljenih zatvorenika ovisnika koji su tijekom 2011. godine izdržavali kaznu zatvora iznosi 41.9%. Među zatvorenicima ovisnicima o drogama najzastupljenija je ovisnost o opijatima s 38.8%, a slijede ovisnost o više droga s 29.7% i ovisnost o kanabisu s 14.7%.

Značajnije aktivnosti

Potrebno je istaknuti da je od značajnih aktivnosti tijekom 2011., uz pomoć Trimbos instituta iz Nizozemske, provedena prva znanstvena evaluacija Nacionalne strategije za razdoblje od 2006. do 2012. godine, u okviru koje je dana ocjena dosadašnje provedbe Nacionalne strategije, uključivši i evaluaciju programa prevencije ovisnosti te smjernice za Izradu nove Nacionalne strategije za 2012.-2017. godinu. Također je provedeno istraživanje „Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske“, koje je proveo Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, a isto je imalo za cilj ispitati prevalenciju konzumacije različitih sredstava ovisnosti u općoj populaciji, kao i u relevantnim subgrupama populacije, a rezultati su pokazali da je 16% ispitanika bar jednom u životu konzumiralo neku ilegalnu drogu. 

Financijska sredstva

U Republici Hrvatskoj za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u 2011. godini iz Državnog proračuna utrošeno je ukupno 80.676.464,09 kuna što je u odnosu prema 2010. godini kada je utrošeno 78.708.684,41 kuna predstavlja povećanje za 2,5% utrošenih proračunskih sredstava. Iz proračuna županija tijekom 2011. za provedbu Akcijskih planova suzbijanja zlouporabe droga ukupno je izdvojeno 14.156.722,07 kuna, što je za 31,6% više nego u 2010., kada je utrošeno 10.755.797,43. Ukupno utrošena sredstva iz državnog proračuna i županijskih proračuna iznose 94.833.186,16 kuna (>6%) u odnosu na 2010. godinu (89.464.481,84 kuna).

Zaključno

Uz potporu resornih ministarstava i Ureda kao koordinativne poveznice u većem dijelu ostvareni su ciljevi Nacionalne strategije i Akcijskog plana te su uz postojeće, ali ne uvijek i dostatne resurse, ostvareni zadovoljavajući rezultati u smanjenju problematike droga. U posljednjih nekoliko godina došlo je do stabilizacije broja liječenih osoba te kriminaliteta vezanog za kaznena djela zlouporabe droga, što pokazuje da je problematika droga u Republici Hrvatskoj stabilna. Neophodno je intenzivirati provedbu preventivnih aktivnosti u obrazovnom sustavu te pronaći modele putem kojih će se školske ustanove obvezati da tijekom cijele godine organiziraju aktivnosti usmjerene na prevenciju ovisnosti.


  Vezani sadržaji:Oralno zdravlje |Namjerni pobačaj - abortus u ..  
© 2012 Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr