Naslovnica uredništvo
 

Intervju
 
Tema broja
 
Čuvari zdravlja
 
Aktivno i zdravo starenje
 
Zdravstvena ekologija
 
Farmakoterapija
 
Građanske inicijative
 
Škola i zdravlje
 
Brojke govore
 
Feljton
 
 
 

Intervju

Nova Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj (2012.-2017.)

 

Željko Petković, ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

 

Hrvatski Sabor donio je Novu Nacionalnu strategiju suzbijanja zlouporabe droga. Što biste sažeto mogli iznijeti o tome?

Točno, 26. listopada 2012. godine Hrvatski Sabor donio je Nacionalnu strategiju suzbijanja zlouporabe droga. Radi se o glavnom strateškom dokumentu u području problematike droga. Nacionalna strategija donosi se, sukladno praksi EU, na razdoblje od 6 godina, tako da je važeća strategija donesena za razdoblje od 2012. do 2017. godine. Ujedno je ovo treća Nacionalna strategija donesena u Republici Hrvatskoj. Radi se o dokumentu koji predstavlja okvir za djelovanje svih državnih institucija i organizacija civilnog društva na suzbijanju zlouporabe droga, prevenciji ovisnosti te pružanju pomoći ovisnicima o drogama, povremenim konzumentima droga, ali i pružanju pomoći obiteljima i društvu u cjelini na prevladavanju teškoća vezanih za zlouporabu droga. Naravno, cilj je zaštita života i zdravlja djece i mladeži te društva u cjelini. Nacionalna strategija sadrži strateške ciljeve, prioritete i mjere kojima se u stvari osigurava odgovornost za provedbu sveukupne nacionalne politike borbe protiv droga. Naglasak ove Nacionalne strategije je na omogućavanju uspostave multidisciplinarnog, uravnoteženog i integriranog pristupa suzbijanju zlouporabe droga na nacionalnoj i lokalnoj te međunarodnoj razini s ciljem da se stanje raširenosti zlouporabe droga zadrži u okvirima tzv. društveno prihvatljivog rizika.

Tko je sudjelovao u izradi Nacionalne strategije?

Budući da je prethodna Nacionalna strategija bila na snazi do 31. prosinca 2011., Ured za suzbijanje zlouporabe droga osnovao je multidisciplinarnu stručnu radnu skupinu, u kojoj su sudjelovali predstavnici mjerodavnih ministarstava i državnih tijela, županija, nevladinih organizacija i znanstvenih institucija te je u zajedničkoj suradnji izrađen Nacrt Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje 2012.-2017. godine. Također je, u svrhu izrade nacrta strategije održana trodnevna Taiex radionica na kojoj su sudjelovali domaći i EU stručnjaci, a potom je cjelokupna javnost imala mogućnost sudjelovati u izradi Nacrta jer je Ured  Nacrt strategije objavio na svojoj Internet stranici (www.uredzadroge.hr) te je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Koji su ciljevi Strateškog dokumenta u području zlouporabe droga?

Moram naglasiti kako Nacionalna strategija sadrži opće i posebne ciljeve. Kada govorimo o općim ciljevima misli se prvenstveno na smanjenje potražnje i  smanjenje ponude droga, a u okviru toga očekuju se mjerljivi rezultati u području smanjenja uporabe droga, ovisnosti te zdravstvenih i socijalnih rizika nastalih uporabom droga. Glavni ciljevi strategije odnose se na sprječavanje i smanjenje zlouporabe droga i drugih sredstava ovisnosti, osobito među djecom i mladima, zatim na smanjenje problema zlouporabe droga i ovisnosti u društvu te s tim u vezi i smanjenje zdravstvenih i socijalnih rizika nastalih zlouporabom droga. Također, jedan od ciljeva je i smanjenje dostupnosti droga i pratećeg kriminala te izgradnja i unaprjeđenje sustava za suzbijanje zlouporabe droga i borbu protiv ovisnosti na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Na što je Nacionalna strategija prioritetno usmjerena?

Glavna područja Nacionalne strategije su: Smanjenje potražnje droga - što uključuje u prvom redu prevenciju ovisnosti (djece i mladih na svim razinama, zatim prevenciju na radnom mjestu), liječenje i psihosocijalni tretman, uključujući mjere tretmana ovisnika u kaznenom sustavu; Smanjenje šteta i Resocijalizaciju i društvenu reintegraciju ovisnika. Drugo glavno područje predstavlja smanjenje ponude droga – a pod tim podrazumijevamo suzbijanje ponude i dostupnosti droga, kao i suzbijanje ilegalne proizvodnje, promet prekursora te kaznenu politiku u području droga.

Koja su još važna područja Nacionalne strategije?

Važna područja Nacionalne strategije predstavljaju Edukacija i Nacionalni informacijski sustav (Praćenje, Istraživanja, Evaluacija), zatim Koordinacija i Međunarodna suradnja. Naravno, za sve to ključna su Financijska sredstva za provedbu Nacionalne strategije koja su također predviđena i osigurana strateškim dokumentima, u godišnjem iznosu od oko 30.000.000,00 kn.

Kao i u ostalim strategijama i u ovoj je prevencija navedena kao prioritet. Na čemu se temelji edukacija djece i mladih?

Edukaciju predviđaju svi strateški dokumenti vezani uz provedbu politike prema drogama. Ono što je važno naglasiti, jest da je bitno provoditi znanstveno utemeljene pristupe, a kada govorimo o edukaciji u smislu prenošenja informacija o drogama djeci i mladima, iste trebaju biti objektivne i ne smiju se preuveličavati jer dolazi do smanjenja kredibiliteta kod mladih. Suvremene tehnologije omogućavaju mladima dostupnost raznolikim informacijama te temelje prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti treba usađivati od najranije dobi i to npr. kvalitetnom komunikacijom unutar obitelji, jačanjem životnih vještina, razvijanjem pozitivnih odnosa, razvijanjem vještina za rješavanje problema, kao i afirmacijom pozitivnog roditeljstva i slično. Prevencija treba biti usmjerena na reduciranje rizičnih i jačanje zaštitnih čimbenika za razvijanje rizičnih ponašanja, a time i ovisnosti. Ovdje bih spomenuo da je Vlada RH u lipnju 2010. usvojila Nacionalni program prevencije ovisnosti, a kako bi se ujednačio i izgradio preventivni sustav na nacionalnoj razini te osigurala kontinuirana provedba preventivnih programa koji trebaju biti jednako dostupni svoj djeci i mladima.

Je li u preventivnim aktivnostima predviđena edukacija mladih u odnosu na druge ovisnosti (alkohol, pušenje)?

U Nacionalni program uključene su aktivnosti usmjerene prema svim vrstama ovisnosti. Sustavna edukacija, koju ste spomenuli, predviđena je i uvođenjem Zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole koji je započeo od jeseni ove godine. Unutar kurikuluma Zdravstvenog odgoja predviđa se i modul Prevencija ovisnosti koji također obuhvaća sve vrste ovisnosti, a isti je također uvršten u Nacionalnu strategiju suzbijanja zlouporabe droge (2012. – 2017.).

Je li točno da je evaluacija prethodne Nacionalne strategije provedena od strane nezavisnih stručnjaka iz Europske unije?

Točno je. Prije nego što je izrađen Nacrt nove Nacionalne strategije po prvi puta izrađena je znanstvena evaluacija dotadašnje Nacionalne strategije od strane nezavisnih stručnjaka iz EU te su pri izradi Nove strategije korištene preporuke i smjernice proizašle iz spomenute evaluacije. Također, sukladno preporuci Europskog vijeća, pri izradi Nacionalne strategije korišteno je stručno znanje Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) te smjernice UN-ovog Ureda za droge (UNODC-a), dokumenti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) te preporuke i smjernice ostalih europskih i međunarodnih dokumenata. Strategije se moraju mijenjati sukladno promjenama koje se događaju u problematici ovisnosti. Naravno da uvijek trebamo težiti boljoj uspostavi sustava, istodobno prateći suvremene procese, no naglasak je prije svega na realnim i provedivim ciljevima koji kao takvi mogu i trebaju biti ostvareni. Upravo zato su u svakom području Nacionalne strategije definirani posebni ciljevi i prioriteti koji su u izravnoj vezi s akcijskim planovima ostvarivanja i njihove provedbe.

U čemu je značaj Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga, radi li se o zasebnom dokumentu ili je isti u okviru Nacionalne strategije?

Ne, Akcijski plan predstavlja poseban dokument koji se donosi tek nakon što se Nacionalna strategija usvoji. Akcijskim planom opisuju se pojedini ciljevi i načini ostvarivanja postavljenih ciljeva, kao i konkretne zadaće pojedinih izvršitelja za određeno proračunsko razdoblje. Nacionalni Akcijski plan donosi se za trogodišnje razdoblje, a na temelju istog se također donose i trogodišnji županijski Akcijski planovi koji prate sadržaj i strukturu Nacionalne strategije i Nacionalnog Akcijskog plana, ali su prilagođeni stanju problematike droga u županijama. Naime, u okviru ovih strateških dokumenata načelo decentralizacije primjene nacionalne politike droga na lokalnoj razini i dalje predstavlja jedno od temeljnih načela i jamči jednaku dostupnost različitih programa diljem zemlje u skladu s posebnim potrebama pojedinih županija.

Tko je sve uključen u provedbu Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj?

Kada govorimo o nositeljima/dionicima ili provoditeljima, moram ponoviti važnost multidisciplinarnosti i holističkog pristupa ovoj problematici. Naime, u cjelokupnom pristupu suzbijanja zlouporabe droga ne možemo govoriti o dominaciji jednog pristupa u odnosu na drugi te ovu problematiku ne smijemo promatrati isključivo iz jedne perspektive. Upravo zato provoditelji politike dolaze iz svih pora društva te zajednički djelujemo putem zdravstvenog, socijalnog, odgojno-obrazovnog i represivnog sustava te organizacija civilnog društva i javnih medija na svim razinama.

Koje je uloga Ureda za suzbijanje zloupotrebe droga Vlade Republike Hrvatske?

Za koordinaciju provedbe Nacionalne strategije na nacionalnoj razini zadužen je Ured za suzbijanje zlouporabe droga koji priprema godišnja izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga, koje se jednom na godinu podnosi Povjerenstvu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH. Znači, ključna uloga u koordinaciji, nadzoru i praćenju učinkovitosti provedbe Nacionalne strategije je u djelokrugu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, s obvezom da u suradnji s ostalim tijelima državne uprave zaduženim za provedbu mjera nacionalne strategije provodi redovitu evaluaciju kvalitete i učinkovitosti programa.

EMCDDA - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
© 2012 Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” www.stampar.hr